ESE NINDE NYIRABAYAZANA W’IBIBAZO BIRI MU RWANDA? PASTERI EZRA MPYISI YIVUYEMO. UYU MUGABO NI IMPYISI YIGIZE INTAMA

1
  • Views 3192
  • Rating 12345

Ntangiye mbifuriza amahoro y’Imana, imigisha, urukundo, impuwe, n’imbabazi ziva ku Mana.
Uwahoze ari umwami Kigeli V Ndahindurwa (nti yahindurwaga koko) apfuye ejobundi hashize atabwiye abanyarwanda ukuri kw’amateka yabayemo.

Ngo yangaga ko ukuri kwe kwagira abo kubabaza. Ng’uko uko yakundaga abanyarwanda; gukunda bamwe abakingira ikibaba abandi niyo twashyira ntacyo. Uko kuri rero yagize ubwiru kwaciye mukanwa ka Pasteur EZRA MPYISI kumucitse. EZRA MPYISI ni umugabo ukuze w’imyaka irenga 90 , akomeje ku vuga ku bujiji arambyemo imyaka 60. Nkaba nabibutsa ko uyu MPYISI atari umupasiteri gusa ahubwo yabaye n’umujyanama w’abami babiri aribo KIGELI V NDAHINDURWA na MUTARA III RUDAHIGWA.

Nshatse kugaruka muri iyi nyandiko ya njye ku bujiji adasiba kwishinja muruhame rw’abaseka mu bikomeye badutse i Rwanda. Abaseka mu bikomeye ni abavandimwe bacu i Kigali bakomeraga amashyi KAGAME Paul baseka  mu iteraniro ry’ingirwa masengesho amaze guhitana Patrick Karegeya. Ni babandi baseka iyo Mpyisi afunguye umunwa. Ni abo nyine n’abandi nkabo buzuye i Rwanda.

* Mpyisi ati twizeraga l’ONU nk’abizera Imana,Twari injiji* bose bagaseka. Ibyo EZRA MPYISI yabivugiye mu muhango wo guherekeza KIGELI V NDAHINDURWA.
EZRA MPYISI ashinja amadini yose gukorera satani. Abapasiteri bose kuri we ubujiji, ubucucu, ibinyoma ngo ni byo bajunditse mu kanwa. Igitangaje ni uko EZRA MPYISI atasezeye mu idini abarizwamo ry’abadivantisi b’ubunsi wa 7. Pansiyo yabo aracyayirya. Bivuze ko ibiva kwa shitani aracyabimira. EZRA MPYISI avuga ko Yesu atapfuye ati *Imana irapfa*?
Nta kwizera agira na guke. Yinjiye mu idini arugushaka amaramuko, ibyubahiro, imyanya…

Kwizera ni iki ?
* Kwizera icyo aricyo; ibyitegererezo byabizera nyakuri*. ABAHEBURAYO 11 yose
Igira iti :*kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya …* Murwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero 2: 1-3 *

*Ibyerekeye abigisha b’ibinyoma*

Ariko nk’uko hariho abahanuzi b’ibinyoma badutse mu bwoko bw’Abisirayeli, niko no muri mwe hazabamo abigisha b’ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse.

Ingeso zabo z’isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y’ukuri.

Kandi IRARI ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y’amahimbano, ariko iteka baciriwe ho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira*.
IRARI rya EZRA MPYISI ry’ibyubahiro, amafaranga ni ryo rimuvugisha ngo arimo kwandika ibitabo donc muzagure ngo afite ibiganiro kuri radio donc ni mumutege amatwi.
Ibyerekeye YESU KRISTO ni ibintu abantu bahagazeho kuva yavuka,  akura, yigisha, akora ibitangaza, afatwa, ajyanwa muri gacaca gacabintu nki ya RPF na KAGAME Paul, bamushyira ku akandoyi, anazuka.

** Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero 1: 16-18
Burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n’ubwenge, ubwo twabamenyeshaga imbaraga z’Umwami wacu YESU KRISTO no kuzaza kwe ahubwo twiboneye n’amaso yacu ibyubahiro Cye gikomeye, 17 kuko yahawe n’Imana Data wa twese ishimwe n’icyubahiro, ubwo ijwi ryavugaga mu bwiza bikomeye cyane rimubwira riti * Nguyu Umwana Wanjye Nkunda Nkamwishimira.* Iryo jwi twaryunvise rivugira mu ijuru, ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera*.
Naho urwandiko rwa mbere rwanditswe na YOHANA 1: 1-4 rwungamo rugira ruti :
*Jambo ahinduka umuntu*
*Uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise,uwo twiboneye n’amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ariwe Jambo ry’ubugingo 2. kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabubanywa kandi none turababwira iby’ubwo bugingo buhoraho,bwahoranye na Data wa twese tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyunva ni byo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe,kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n’Umwana we YESU KRISTO. 4 Ibyo ni byo tubandikiye, kugira ngo umunezero w anyu ube mwinshi.

Ibyo EZRA MPYISI ahinyura cyangwa yumva arusha abandi tubifitiye abagabo bari muri Bibiliya kandi natwe tuzi kwi isomera. EZRA MPYISI agamije iki muri iyi myitwarire ye ? Yagushije bangahe kuva yaba pasiteri. Mu byukuri afite gahunda yo gusenya amadini ava Kuri Yesu KRISTO no gusenya ubutumwa bw’Imana kuko aribyo byavanye muri 1959 Rubanda mu inzara z’injiji zari zikikije Kalinga kandi ubu nyine ni nabyo abanyarwanda basigaranye.

Agamije kutuvangira mu byiringiro no mu myifatire yo kwizera kwacu. Yesu KRISTO wigisha urukundo ahuriyehe n’Imfura za kalinga zica, zinena rubanda rugufi,ziheza abakene, zihimba ibinyoma… ? Uwo muco wa kinyarwanda arata ukomoka ku iyihe Mana hagati y’Imana y’Aburahamu ni iyabasekuru bakanyarwanda ? Bibiliya itubwira kuvanga cyangwa kureka imigenzo yacu ya cyera.

EZRA MPYISI yitwikira ikoti ry’umupasiteri kandi ari umupolitisiye w’imbere mu bwami bwa kaliga. Muyandi magambo MPYISI n I impyisi yigize intama.

Injiji EZRA MPYISI umujyanama w’umwami Rudahigwa. Umwami ngo nti yica hica Rubanda ? Iyo akikijwe n’injiji ninde wica icyo gihe ? Umwami RUDAHIGWA wari afite abajyanama nka EZRA MPYISI yari afite amahirwe angana gute yo gukemura ibibazo byari byugarije ingoma ye n’abanyarwanda. RUDAHIGWA ntiyaba yarazize ubujiji bw’abajyanama be.
RUDAHIGWA yarazwi nk’umuntu ugendana n’igihe cye wumvaga kandi wumvagwa. Hari abandi baba baramutobeye batari injiji z’ibukuru ? Urwishigishiye ararusoma koko.

KIGELI V NDAHINDURWA avuye i Rwanda ahasiga ibendera ry’umukoloni rimanitse agaca i Burundi aho ibendera ry’umukoloni naho rimanitse. Akajya kurimanura muri Congo Kinshasa akarikandagira akaryumvisha urwango arifitiye yumvaga intambara ashoje kubakoloni yari kuyikizwa na nde ? Injiji nka EZRA MPYISI zamubaye hafi zamuhaye iyihe nama mbere y’icyo gikorwa na nyuma ? Niyo nzira nziza yihuse yari kutugeza k’ubwigenge bari babonye ?

Tuziko ingaruka za politique ya RUDAHIGWA na KIGELI V NDAHINDURWA ari :

# imyivumbagatanyo yabyaye révolution ya 1959
# impunzi
# ibitero by’inyenzi
# FPR/APR/RDF
# intambara ya 1990 1994
# impunzi za 1994 n’bwicanyi zikorerwa
# Intambara zidashira mukarere

Aya marorerwa yose KAGAME Paul, FPR, CNLG, IBUKA… Bayatwegekaho twe abahutu.
None hose ko ukuri gukomeje kwiyerekana umusaza akaba arimo yivamwo muramwica cyangwa murasaba abahutu imbabazi? Ko banyirabayazana bivuga si aha abanyarwanda bari bakwiye kwiyunga bahera ? Mwaretse guseka mu bikomeye banyarwanda!

Umwanzuro

**Urwandiko rwakabiri rwa nditswe na Petero 1: 5-9

Ibyerekeye ingeso za Gikrisito:

Umurongo wa 5: Ibyo abe aribyo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya

Umurongo wa 6: Kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangaba, kwihangana mukongereho kubaha Imana

Umurongo wa7: Kubaha Imana mukongereho gukunda bene Data, gukunda bene Data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu YESU KRISTO kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera.

Muri uyu mwiherero wa 14 abawitabiriye bakwiye gusuzuma ibivugwa na EZRA MPYISI kuko politique bacuruza yose yo gusenya Abakoloni, KAYIBANDA, HABYARIMANA… ihemukira abanyarwanda kandi ikomoka mu njiji. Politique yo guhindura intwari z’igihugu FRED Rwigema, Paul Kagame… Ubucuruzi bga génocide n’ibijyanye nayo ibyo byose byatewe n’ubujiji bwabakuriye mu burere bw’injiji nka EZRA MPYISI.

Abakomoka kuri FPR/APR/RDF na Runar, abagizwe impunzi bakurikiye injiji n’umwami muri 1959 mugomba gusubira mumateka yanyu mwarangiza mukaka imbabazi abahutu.

Uwizeye Jean

Print Friendly, PDF & Email
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

2 Responses to ESE NINDE NYIRABAYAZANA W’IBIBAZO BIRI MU RWANDA? PASTERI EZRA MPYISI YIVUYEMO. UYU MUGABO NI IMPYISI YIGIZE INTAMA

  1. Remera, rwanda says:

    Ariko muba mwabuze ibyo mwandika iyo muzana ibintu nkibi byibitera mwaku? Atantera umwaku namutanze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *