IMANA Y’UMUHINZA SIYO Y’UMWEGA N’UMUNYIGINYA

map
  • Views 11001
  • Rating 12345

Abanyarwanda benshi kubera inyigisho z’inkotanyi zicurika amateka, batwerera ibyaha abazungu,babashinja ko babahinduriye imyemerere n’Imana yabo basengaga.Babashinja,kuzana amoko,ikiboko n’indi mico itari isanzwe i Rwanda.
Muri iyi nyandiko ntoya,ndashaka kugaruka ku kintu kijyanye n’imyemerere y’abanyarwanda bo hambere. Abashakashatsi barimo Niyomugabo Nyamihirwa Gerard,yabyanditseho igitabo,nubwo ntaragisoma ngo menye niba hari aho duhurira cyangwa dutandukanira,ntabwo byambuza gutanga ibitekerezo byanjye ku bivugwa n’ubutegetsi bwa Kagame Paul n’inkotanyi ayoboye,ndetse n’abandi batwerera abazungu ibibabaho n’ibyababayeho kuva u Rwanda rwabaho.

1. Imyemerere y’abanyarwanda n’amahame ajyanye no kwizera imana by’ukuri.
Ubusanzwe umuntu usenga arangwa no kugira neza bishingiye k’urukundo rutavanguye,rutagira ishyari,rutinubira uwo ariwe wese,rutagira inzika kandi rutaryarya.
Ibi byose mvuze hejuru byabuze mu Rwanda kuva ubwami bw’abanyiginya n’abega bushinze imizi mu Rwanda,ahagana mu kinyejana cya 15-19. Nkuko Imana twigishijwe n’ibitabo by’iyobokamana itubwira,twumva ko itegeko risumba ayandi ari « ukugira urukundo,ugakunda mugenzi wawe nkuko wikunda ubwawe ». Duhereye aho rero, Abazungu baza mu rwanda, basanze nta rukundo ruhaba nkuko i Burayi ruhaba cg uko itegeko ry’Imana ribivuga ngo mukundane nkuko data wo mw’ijuru yabakunze. Abami b’abanyiginya barimburaga abantu,bakabakoresha uburetwa kandi bakavangura amoko, ibyo yaba abazungu ba mbere binjiye mu Rwanda barasanze bimeze uko kandi kenshi byabaga akarengane gashingiye ku moko.
Imana zasengwaga bishingiye k’umyumvire yicyo gihe kandi ntawanyuranyaga n’ugushaka kw’Ibwami. Imigenzo yariho,abantu bita gusenga byari bishingiye ku guterekera no kubandwa bakambaza ibigirwamana babyita Imana. Iyo mihango bavuga ko bateshejwe n’abazungu, bakavuga ko ari n’iyobokamana nyarwanda ryo hambere. Izo mana nako ibigirwamana, zazanwe niyo ngoma nyiginya kuko amazina amwe yazo yerekana aho zaje zitiruka.Urugero nka Nyabingi yasengwaga ikanaterekerwa yavaga i Bugande kuko bisobanura nyabyinshi mu rurimi rw’urunyankole. Iyo nyabingi itandukanye n’ibyo tubonana cyangwa dusoma mw’iyobokamana, iyi Mana nyayo, yo itanga umunezero,amahoro, n’uburumbuke. Nyabingi rero yo iboneka kandi yabonekaga mu bapfumu, ndetse uwo abakozi ba sekibi bayiterereje akarwara ibisazi, akandavura, ndetse akabura burundu umunezero muri we no mu be. Urugo rwageragamo Nyabingi rwabaga rucanye ukubiri n’ibyiza Imana yaremye.
Ryangombe.
« Rya »biva mu shinga « Kurya » mu giswayire ni « kukula »
Ingombe » bivuga Inka mu giswayire.
Ryangombe bigaragara ko ari ururimi rw’igiswayire,uyu Ryangombe wasengwaga akanaterekerwa hakoreshejwe kubaga inka, bigaragara ko atari umuco nyarwanda, ahubwo n’umuco waturutse muri za Karagwe Tanzaniya, ahavugwa haturutse umwami w’urwanda wa mbere w’umunyiginya Ruganzu l Bwimba ariwe wahise atura i Gasabo, agatangira gutsemba Abahinza n’ubutegetsi bwabo. Gusa we ntibyaje kumuhira kuko yaje kwicwa n’ingabi z’umuhinza wa Gisaka, maze umukobwa we Robwa yari yarashyingiye Umuhinza w’igisaka mu rwego rwo kujya kumutata, yumvise ko se yishwe n’ingabo zaho yashyingiwe, ubwo se yahateraga azi ko afite amakuru yose yo guhitana umwami (umuhinza w’igisaka), akarushwa imbaraga, Robwa yisotse ku nkota ngo inda atwite ayipfane atabyariye Abahinza b’abahutu.

Ngarutse ku bindi byafatwaga nk’Imana bigaterekerwa, Ingero ni nyinshi kuko n’abandi nka ba Binego bya Nyirakajumba, uyu afitanye isano nabo ba nyamyuka mibi bo hejuru nawe yarasengwaga, akaniyambazwa nk’Imandwa n’ababandwa. Hari ba Jyajya, nubu mu Rwanda ababahagarariye mubona ko bakoresha imyuka mibi, mubyo bita kuvura indwara. Uyu Jyajya nawe arasengwa agasingizwa nabo ba nyamyuka mibi biyita abavuzi ba gakondo. Ndabita imyuka mibi kuko uwabakurikiye akabaramya, nta mahoro agira.

2. Ubundi m’ubyukuri abanyarwanda basengaga bate kandi izihe Imana?
Mbere y’umwaduko w’abanyiginya n’ingoma zabo, abanyarwanda barizeraga kandi bagasenga. Mu rwanda nt’amateraniro yabagaho cg se amazu manini y’insengero yabagaho ariko buri mu nyarwanda, iyo yageraga aho asaba, yambaza ashima, yiyambazaga Imana Rugira, Iyakare, Data…
Abanyarwanda batizeraga izo mana twazaniwe n’abaje bava Uganda,Tanzaniya n’iburayi, bari basanzwe bizera. Bakizera Usumbabyose, ariwe bitaga Rurema,waje kuvamo Imana, Rugira, Data, Iyakare, nanone abazanye n’abanyiginya batarayobotse ibigirwamana bya Ryangombe, Nyabingi,na Nyirakajumba Binego, bo bizeraga Ruhanga, nabyo n’ikinyankole bivuga « Rurema » ibi bikaba rwose byarahuraga n’imyizerere abanyarwanda b’abahinza, nabo bayoboraga bari bafite.
Iz’imana zaje ziva hanze mu muco wa handi zaje zitsimbatazwa n’ubutegetsi bwa cyami, bushingiye ku bwoko bw’abanyiginya n’abega b’abagabekazi, maze Imana isumba byose abanyarwanda bitaga Rugira, Iyakare nandi mazina menshi isimbuzwa Nyabingi, Ryangombe, Binego bya Nyirakajumba n’andi mazina.
Mbibutse ko i Bwami ariho haberaga imihango myinshi ijyanye no guterekera ibyo bigirwamana. Aho ndetse umwami mbere yo kuyobora yabanzaga kwemererwa n’abapfumu, bakamukagira ndetse bakanamwambika impigi n’ibiheko bamubwira ko bizamurindira umubiri n’ubutegetsi bwe. Iyo umwami w’abanyiginya yajyaga gutera ikindi gihugu yabanzaga kubiraguriza.
Ubwo buryo rero bwo guterekera,kuraguza no kubandwa, ntabwo abanyarwanda bambazaga Rugira,Iyakare,Ruhanga,Data, babwicuza. Ahubwo abazungu baza bazanye uburyo bwiza bwo kumenya neza cyane Imana abanyarwanda bari basanzwe biyambaza, bamenya uburyo n’ukuntu bayiyambaza, bashyirirwaho aho bayambariza bifatanije kuko ababiri bishe umwe, kandi bakanabikorera mu busabane bwo nkingi n’isoko y’urukundo rwa Kinyarwanda, nkuko byari indangagaciro z’umunyarwanda mu gihe cy’ubutware bw’Abahinza.

Nsengiyumva De Gaule.

Print Friendly, PDF & Email
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *